رئیس هیئت مدیره انجمن عمرانی مشاور استاندار خوزستان شد