دیدار نمایندگان وزارت کار از انجمن شرکت های عمرانی خوزستان