دیدار نمایندگان بانک تجارت از انجمن شرکت های عمرانی خوزستان