۸ پیشنهاد بخش خصوصی به دولت برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا