اسناد آمايش سرزمين استان‌های خوزستان و اصفهان بررسی شد