ترکیب جدید هیئت مدیره انجمن عمرانی خوزستان مشخص شد