استاندار :کرونا برخی پروژه‌های عمرانی خوزستان را به تاخیر انداخت