به میزبانی کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران انجام شد؛

برگزاری جلسه رئیسان و دبیران انجمن های عمرانی سراسر کشور

به گزارش روابط عمومی - جلسه رئیسان و دبیران انجمن های عمرانی سراسر کشور 5 تیر ماه به میزبانی کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با حضور نمایندگان انجمن ها و مهندس بالار رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور، مهندس یوسفی مدیرکل سازمان های کارگری و کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

گزارش جلسه شورای دبیران کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران 

گفتنی است محورهای اصلی این جلسه با مهندس بالار در خصوص مشکلات جامعه پیمانکاری در بخش نظام فنی و اجرائی به شرح زیر ارائه شد.

 "براساس آخرین مکاتبه دفتر نظام فنی و اجرائی در خصوص نحوه رتبه بندی شرکتها اشکالات مربوطه به بیمه و پرداخت حقوق بازنشستگان ،بیمه اعضاءهیات مدیره،ثبت سوابق اجرائی،عدم رعایت اصل حقوقی اینکه قانون عطف به ما سبق نمیگردد و..... گفتگو شد که با پیشنهاد کانون سراسری و تائید جناب مهندس بالار مقرر شد با تشکیل کارگروه مشترک نسبت به بررسی مجدد و رفع موانع رتبه بندی اقدام گردد.

در خصوص عدم پاسخگوئی مناسب به مکاتبات پیمانکاران طرح موضوع گردید.

در خصوص تنظیم آئین نامه اجرائی جهت ماده 2 بند الف از ماده 53 شرایط عمومی پیمان طرح موضوع گردید.

در خصوص تشکیل کارگروه پرسش و پاسخ و تفسیر شرایط عمومی پیمان با همکاری کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران انجام شود."

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

0

نظرات

  • اولین نظر را شما بدهید